Zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladších 18 let.

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1.

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím, fyzickou osobou-podnikatelem, zapsanou v Živnostenském rejstříku v Tachově, podle podle §71 odst.2 živnostenského zákona, Jaroslavem Šimkem – RED OR WHITE, se sídlem Fučíkova 725, 348 15 Planá, IČO: 02962152, majitelem e-shopu redorwhite.shop, dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícími na straně druhé.

Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Tento reklamační řád upřesňuje práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „spotřebitel“ nebo „kupující“), kdy kupující spotřebitel je vymezen § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Při řešení reklamace spotřebitele se postupuje podle tohoto reklamačního řádu, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a souvisejících právních předpisů.

Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je přiložen doklad o zakoupení zboží (výrobku) zpravidla se jedná o daňový doklad ve formě faktury, který bude obsahovat informaci o datu prodeje výrobku, o jaký výrobek se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán, spolu s identifikačními údaji prodávajícího obsahujícími obchodní firmu, jeho identifikační číslo osoby, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak a dále místo určení a datum dodání. Tento doklad o zakoupení zboží zároveň slouží i jako dodací list. Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u prodávajícího a jehož reklamace byla uplatněna v zákonné záruční době.

2.

Povinnost kupujícího seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem – souhlas

Kupující je povinen se seznámit s všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem, ještě před objednáním zboží. Souhlas s porozuměním a seznámením se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem v internetovém obchodě „redorwhite.shop“, kupující stvrzuje zaškrtnutím příslušného pole před dokončením a odesláním objednávky. Bez uvedení souhlasu, zaškrtnutím tohoto pole není možné objednávku kupujícího odeslat. Prodávající eviduje objednávky kupujících, vč. zaškrtnutí uvedeného pole. Uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží kupujícím, je považováno za souhlas s reklamačním řádem a obchodními podmínkami.

3.

Povinnosti prodávajícího ve vztahu ke kupujícímu

3.1. Dodat zboží v objednaném druhu, složení, odpovídající kvalitě a množství

3.2. Dodat zboží nepoškozené. Za případné poškození balíku při přepravě odpovídá dopravce a kupující je povinen uplatnit své nároky přímo vůči dopravci při přebírání zboží.

3.3. Prodávající ručí za to, že zboží bude při převzetí bez vad (odpovědnost za jakost při převzetí).

3.4. Prodávající ručí za to, že zboží bude v záruční době způsobilé k použití pro obvyklý účel (záruka za jakost).

3.5. Prodávající odpovídá kupujícímu, že předává zboží dle smlouvy a bez vad, tedy v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku.

4.

Způsob uplatnění reklamace

4.1. Pokud spotřebitel při převzetí zjistí jakýkoliv rozpor mezi objednaným a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství, kvalitě apod.), je povinen na takový rozpor prodávajícího bezodkladně upozornit.

4.2. Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje. Toto provede písemně a e-mailem doručí prodávajícímu. Může k tomu použít reklamační formulář, který obdržel od prodávajícího.

4.3. Pokud je to možné, zdokumentuje kupující případné vady (fotodokumentace apod.). Bez předchozího písemného oznámení reklamace není možné zasílat zboží na adresu prodávajícího.

4.4. Lhůta pro odstranění vady, začíná běžet zasláním reklamace. Lhůta je 30 dní. Prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a dohodne se s ním na nejvhodnější formě řešení reklamace.

4.5. Kupující je povinen ve všech případech předložit kopii dokladu o koupi v našem eshopu (zpravidla fakturu) a kompletní výrobek. V případě vady vína je pro reklamaci je nutné uchovat alespoň 2/3 obsahu láhve + korek. .

4.6. V případě že prodávající není schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, náleží kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Pokud má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.

5.

Místo pro uplatnění reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je vždy v sídle prodávajícího, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak (vyzvednutí reklamovaného zboží u kupujícího apod.) Tato dohoda musí být prokazatelná např. e-mailovou komunikací. Pokud se kupující rozhodne reklamované zboží na adresu sídla prodávajícího zaslat, musí být zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy křehkého zboží.

Kontakt pro uplatnění reklamace:

Jaroslav Šimek

Fučíkova 725

348 15, Planá

Tel.: +420 774 181 626

e-mail: info@redorwhite.shop

6.

Lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění

6.1. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na daňovém dokladu (faktuře). Záruční doba na prodávaná vína je poskytována na dobu 6 měsíců dle vinařského zákona 321/2004 Sb., v platném znění. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. U ostatního zboží je záruční doba 24 měsíců. V případě zboží použitého může být tato lhůta zkrácena až na 12 měsíců, takové zkrácení je vyznačeno v prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodly jinak anebo byla na zboží poskytnuta záruka nad rámec uvedené lhůty.

6.2. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

7.

Neoprávněná reklamace

7.1. Prodávající neodpovídá za vady na věci v době převzetí, pokud byla pro takovou vadu sjednána sleva z kupní ceny.

7.2. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám a charakteru daného zboží, neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou manipulací, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, živelnými pohromami  nebo vyšší mocí. Dále nemůžeme uznat reklamace vzniklé neodbornou manipulací či špatným skladováním vína. O podmínkách skladování vína a nejčastějších vadách se dozvíte více zde: https://www.viavini.shop/faq-casto-kladene-dotazy/reklamace/

7.3. V případě neoprávněné reklamace je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady, které mu prokazatelně vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

7.4. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 01.01.2020.